EduFocus

Quality Exams

Form 4 kiswahili paper2 MEC joint exams

Published on November 8th 2023 | 3 mins , 476 words

MATUMIZI YA LUGHA ( ALAMA 40)

Tofautisha sauti zifuatazo. (alama 2)

 /ny/ na /m/

 •  /m/ ni ya midomoni 
 • /ny/ ni ya Kakaa gumu

 /a/ na /u/

 • /a/ Chini/kati/tandaze
 • /u/ juu/ nyuma/viringe

Andika neno lenye muundo ufuatao wa silabi.   (alama 1) K-KKI

 • M-bwa, m-pwa, m-chwa, m-kwe

 Ainisha nomino katika sentensi hii.

Kuuza sukari kwa Rehema kulimfanya awe na utajiri. (alama 2)

 Kuuza – kitenzi jina

 • Sukari – wingi
 • Rehema – pekee
 • Utajiri – dhahania

  

Geuza sentensi ifuatayo iwe katika hali yakinishi.

 Mtoto hakupatiwa chakula wala nguo.   (al 1)

 •  Mtoto alipatiwa chakula na nguo

 

Kwa kutoa mifano, ainisha aina mbili za mofimu.   (al 2)

 • Mofimu huru – baba
 • Mofimu tegemezi – a-li-som-a 

Andika katika hali ya ukubwa wingi.  (alama 2)

 Mwanamke alibeba kiti chake.

 • Majanajike yalibeba majikiti yayo.

 b) Ainisha yambwa katika sentensi hii.  (alama 3)

 Mtoto alipikiwa chakula kizuri kwa mwiko.

 •  Mtoto – tendewa/ kitondo Chakula 
 • (kizuri) – tendwa/kipozi
 • Mwiko – tumizi 

c) Tunga sentensi yenye kivumishi cha pekee chenye dhana ya kutojali.     (ala 2)

 •  o-ote 

  

d) Kwa kutunga moja sentensi tofautisha kati ya vitate hivi. (ala 2)

Mzazi na msasi.

 • Mzazi – aliyekuzaa
 • Msasi – mwindaji 

e) Eleza maana ya kiambishi “ji” katika sentensi hii.

Mchezaji alijikata kwa kisu. (ala1)  


 • Mchezaji – unominishaji/mazoea/uundaji wa nomino
 • Alijikata – kirejeshi/kijitendea


f)Taja ngeli za nomino zifuatazo. (ala 1)


Kiwete

 • A/WA

Maji

 • YA/YA

g) Tunga sentensi ukitumia neno vile kama kitenzi na kivumishi.  (alama 2)

 • Vile vyakula vile

     (T)                 (v)

h) Ainisha virai tofauti katika sentensi ifuatayo. (alama 3) 


Mwalimu yule mzuri sana alikuja darasani mapema sana.


 • Mwalimu - RN 
 • Mwalimu yule RN
 • Mwalimu yule mzuri sana RN 
 • Yule mzuri sana RV
 • Alikuja darasani RT 
 • Darasani mapema sana RE
 • Mapema sana RE

i) Onyesha matumizi ya viakifishi vifuatavyo;  (alama 2)


i) kibainishi

 • Kuonyesha ung’ong’o – ng’ombe
 • Kufupisha – usiseme ’siseme

ii) vifungo

 • Kuzingira herufi (a)
 • Maelezo ya ziada
 • j) Changanua sentensi ifuatayo kwa kielelezo cha matawi.  (alama 4)

Kitabu kilichonunuliwa ni hiki.

k) Sahihisha kwa njia mbili tofauti.      (alama 2)


Mwanafunzi alifika katika nyumbani


 • Mwanafunzi alifika nyumbani 
 • Mwanafunzi alifika katika nyumba
 • Mwanafunzi alifika ndani ya nyumba

 

 • Mwanafunzi alifika kwa nyumba


l) Eleza maana ya nahau


 kula mwata.    (alama 1)


 • Kupata shida

Tambulisha hali katika sentensi hii.    (alama 1)


Mtoto acheza.

 •  Hali isiyodhihirika

Andika kulingana na maagizo.      (alama 2)


Mtoto alipoenda Mombasa alijawa na furaha. (anza kwa: Kwenda…)


 • Kwenda kwa mtoto Mombasa kulimfanya awe na furaha ( afurahie).

 

ISIMU JAMII  (ALAMA 10) 


a) Umeteuliwa kama mtangazaji wa mashindano ya michezo baina ya shule katika eneo gatuzi ndogo lenu.

Eleza sifa tano za lugha utakayotumia.    (alama 5)


 • msamiati maalum – mpira, mchezaji, uwanja
 • lugha yenye misimu – sare,
 • lugha ya uradidi – anakwenda anakwenda
 • lugha ya ucheshi –
 • matumizi ya chuku
 • utohozi
 • kuchanganya / kuhamisha msimbo kauli fupifupi
 • matumizi ya vihisishi
 • kauli zisizokamilika (mdokezo)


Jadili mambo matano yanayoathiri matumizi ya lugha katika jamii.

 

 • Umri
 • Mazingira
 • Uhusiano
 • Tabaka
 • Jinsia
 • Mada
 • Wakati 
Download File